بینایی کامپیوتر – آلاوان

راه حل‌هایی برای تاثیر پایدار

روزانه میلیون‌ها تصویر ثبت میشوند. الگوریتم‌های بینایی کامپیوتر کاربردها و امکانات بسیاری را با پردازش این تصاویر در دسترس ما قرار می‌دهند. به عنوان مثال، نظارت منظم و از راه دور بر اکوسیستم ها، ارائه اطلاعات ضروری در مورد وضعیت فعلی زمین، و همچنین تغییرات محیطی، فقر جهانی، توسعه شهری، کشاورزی و اقتصادی، حرکت انسان، و سایر تحولات جهانی که در راستای ۱۷ هدف توسعه پایدار صورت می‌پذیرند.

نتایج قابل اجرا بدون نیاز به تصاویر با کیفیت 

هزینه‌ی بالای تصاویر باکیفیت ماهواره‌ای و فقدان تخصص لازم برای استفاده از این داده‌ها و توسعه درخورد موارد استفاده، بسیاری از سازمان ها را از استفاده از این ابزار تحلیل باز می‌دارد.
پردازش و تجزیه و تحلیل درست داده‌های مشاهده‌کننده‌ی زمین، حتی با کیفیت پایین و پراکندگی زیاد، می‌تواند بینش ارزشمندی برای حل مشکلات، اطلاع رسانی در مورد تصمیمات سیاسی و کمک مستقیم تلاش‌های بشردوستانه، ارائه دهد.